Zapraszamy na kolejną edycję Turnieju Wigilijnego! - Aktualności

Zapraszamy na kolejną edycję Turnieju Wigilijnego!


Zapraszamy na XX edycję 
Turnieju Wigilijnego w Żorach , który odbędzie się 28.12.2018r. w hali Widowiskowo - Sportowej w Żorach przy ul. Folwareckiej 10.  

Oficjalne otwarcie turnieju rozpocznie się o godzinie 9 30.

W turnieju mogą wziąść udział zarówno zawodnicy zrzeszeni jak i amatorzy. 


2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora:
www.mosir.zory.pl
Formularz zgłoszeniowy zawiera:
- imię i nazwisko uczestnika,
- kategorię wiekową uczestnika,
- miejscowość zamieszkania; nazwę klubu, szkoły stowarzyszenia - dot. zgłoszenia gr. zorganizowanej,
- pieczątkę klubu, stowarzyszenia, szkoły - dot. zgłoszenia grup zorganizowanych,
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
- numer telefonu kontaktowy lub adres e-mail,
- oświadczenie osoby zgłaszającej potwierdzające;
zapoznanie się z regulaminem zawodów i akceptacji jego treści oraz posiadanie przez uczestnika wypełnionej karty uczestnictwa (załącznik nr 1),
b) złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Karty uczestnictwa (załącznik nr 1) wypełnionej przez rodzica (opiekuna prawnego). Obowiązuje druk Organizatora do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub w Sekretariacie Zawodów.
Karta uczestnictwa zawiera:
- imię i nazwisko uczestnika,
- datę urodzenia,
- miejscowość zamieszkania,
- kategorię wiekową udziału w zawodach,
- imię, nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) wraz z numerem telefonu,
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i akceptacją jego treści, zgody na udział dziecka w zawodach, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie MOSiRu Żory. 

Szczegółowy komunikat turnieju dostępny jest tutaj. 

Wszystkich Zainteresowanych Serdecznie Zapraszamy


Materiały promocyjne - MOSiR Żory.
 
2018-12-18 10:58:00