Kary regulaminowe

Uczestników rozgrywek ligowych prosimy o zapoznanie się  informacją o nałożnych walkowerach i karach regulaminowych.  Nałożone kary regulaminowe i walkowery należy opłacić przelewem na rachunek bankowy nr 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019r. oraz wysłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres email: biuro@slzts.pl  

Nieuregulowanie zobowiązań w terminie będzie wiązało się z doliczeniem odsetek ustawowych i kosztów windykacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów. 

ULKS Ruch Pniów - 200 zł - kara regualminowa za brak przygotowania sali i sprzetu sportowego do spotkania z zespołem Jastrzębie Zdrój.  

 

Szczegołowych informacji w w/w kwestiach udziela biuro ŚlZTS pod adresem email: biuro@slzts.pl